Rodzaje ceremonii ślubnych


Kiedy już zdecydujemy się na zobowiązanie, jakim jest wzięcie ślubu, dobrze by było solidnie przyjrzeć się różnym rodzajom ceremonii zaślubin. Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne do prawnego uregulowania związku, czego wymaga się od narzeczonych chcących wziąć ślub w kościele katolickim i czym jest ślub konkordatowy.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ceremonia ślubu, która odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego to tak zwany ślub cywilny, czyli umowa małżeńska zawierana zgodnie z polskim prawem i mająca swoje konsekwencje prawne. Zgodnie z polskim prawem, zawrzeć małżeństwo mogą osoby pełnoletnie, niespokrewnione ani nie spowinowacone w linii prostej, nie pozostające w innym związku małżeńskim ani w stosunku przysposobienia (chodzi o osobę adoptującą i adoptowaną). Za zgodą sądu rodzinnego w związek małżeński mogą również wejść niepełnoletnie kobiety powyżej szesnastego roku życia, osoby spowinowacone oraz osoby z niektórymi zaburzeniami psychicznymi.

Ważne i prawnie wiążące małżeństwo zawiera się poprzez wyrażenie woli oraz podpisanie odpowiednich dokumentów w obecności uprawnionego urzędnika oraz świadków. Z chwilą zawarcia małżeństwa zawiązana zostaje wspólnota majątkowa między małżonkami, co oznacza między innymi, że duże wydatki, takie jak zakup nieruchomości, mogą zostać poczynione jedynie za zgodą obojga małżonków. Uregulowane zostają również kwestie spadkowe, dostęp do części informacji medycznych czy ustalenie nazwiska ewentualnych dzieci. Nowożeńcy decydują, czy któreś z nich zmienia nazwisko, czy przyjmują nazwisko dwuczłonowe i pod które z nazwisk mają być rejestrowane dzieci.

Ślub wyznaniowy

Ślub wyznaniowy w praktyce oznacza w Polsce głównie ślub w obrządku katolickim. Również w wypadku ślubu kościelnego narzeczeni muszą spełniać pewne warunki i dostarczyć do kancelarii parafialnej kościoła, w którym chcą wziąć ślub, szereg dokumentów. Będą to przede wszystkim akty przyjęcia sakramentów chrztu i bierzmowania, a także potwierdzenie wzięcia udziału w naukach przedmałżeńskich i wizyty w poradni życia rodzinnego. Od księdza, który ma przeprowadzić ceremonię ślubu zależy, czy para młoda będzie musiała przynieść również zaświadczenia o uczęszczaniu na katechezę w szkole średniej czy potwierdzenie udziału w spowiedzi. Jeżeli narzeczeni wybiorą na ślub parafię, która nie jest rodzinną parafią żadnego z nich, będą potrzebowali również specjalnego pozwolenia. Warto pamiętać, że oprócz znaczenia religijnego, ślub kościelny nie zmienia w żaden sposób sytuacji pary, która w świetle prawa nie jest niczym związana.

Ślub konkordatowy

Aby nie organizować dwóch osobnych ceremonii, można zdecydować się na ślub konkordatowy. Od jakiegoś czasu możliwe jest wzięcie ślubu w kościele, który jednocześnie będzie miał wiążące prawnie znaczenie. Zamiar wzięcia ślubu konkordatowego zgłaszamy w Urzędzie Stanu Cywilnego, przynosimy tam również niezbędne dokumenty. Podpisywanie umowy w obecności świadków odbywa się w trakcie uroczystości kościelnej, a następnie należy ją dostarczyć do Urzędu.

Więcej na temat ślubu konkordatowego przeczytasz też tutaj – https://z-milosci.pl/blog/slub-konkordatowy-czym-jest-i-jakie-dokumenty-sa-potrzebne